November 29, 2022
Von Radikale Linke
270 ansichten

📣 Talk and discussion with persons that each are or were active in AKC Metelkova, Autonomous Factory Rog and PLAC (Participatory Ljubljana Autonomous Zone)

The squats of Metelkova (1993), Rog (2006) and PLAC (2022) mark three decades of autonomous struggles for self-organized cultural and social spaces in the center of Ljubljana. While Metelkova still exists without any legal status, gentrification thrived under the right wing government of Janez Janša and mayor Zoran Janković who got Rog evicted in the midst of a pandemic in January 2021. Solving and addressing social struggles requires spaces to organize. Therefore, people from different generations and social movements started a squat in an abandoned former workers cafeteria in September 2022 to organize collectively and build up a social space for themselves and the neighborhood.

How are these different squats and struggles linked to each other? Which collective forms of communal organization can emerge? What conflicts and failures can we learn from?
These are just some questions we want to take a look at with our friends and comrades from Ljubljana.

💬 The talk will be in English and Slovene with German whisper translation.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

🏭 Metelkova, Rog, PLAC – antigentrifikacijski boji in avtonomni prostori v Ljubljani

🗓️ Sobota, 3. december

📍 KSŠŠD, Mondscheingasse 11, 1070 Wien

📣 Pogovor in diskusija z osebami, ki so ali so bile aktivne v AKC Metelkova, Avtonomni tovarni Rog in v PLAC-u (Participativna ljubljanska avtonomna cona)

Skvoti Metelkova (1993), Rog (2006) in PLAC (2022) zaznamujejo tri desetletja avtonomnih bojev za samoorganizirane kulturne in družbene prostore v središču Ljubljane. Medtem ko Metelkova še vedno obstaja brez kakršnegakoli pravnega statusa, je gentrifikacija cvetela pod desno vlado Janeza Janše in županovanjem Zorana Jankovića, zaradi katerega so Rog izselili sredi pandemije januarja 2021. Grajenje družbenih bojev zahteva prostore, v katerih se lahko skupnosti avtonomno organizirajo. Zato so ljudje iz različnih generacij in družbenih gibanj septembra 2022 ustanovili skvot v zapuščeni nekdanji delavski menzi, da bi skupaj zgradili družabni prostor zase in za sosesko.

Kako so ti različni skvoti in borbe povezani med seboj? Katere kolektivne oblike družbene organizacije lahko nastanejo? Iz katerih konfliktov in neuspehov se lahko učimo?
To je le nekaj vprašanj, ki jih želimo predebatirati z našimi tovariši iz Ljubljane.

💬 Pogovor bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku z nemškim šepetanim prevodom.
Quelle: Radikale-linke.at